Doktor

Nama NIP Jabatan

Dr.Ir. I Ketut Gede Wirawan, MT

19620228 198702 1 001

Lektor Kepala

Ir. I Nyoman Budiarsa, MT.,Ph.D

19660222 199103 1 002

Lektor Kepala

Dr.Ir. I Wyn Bandem Adnyana, M.Erg

19650706 199103 1 002

Lektor Kepala

Dr.Ir. I Ketut Gede Sugita, MT

19660414 199203 1 004

Lektor Kepala

Dr.Ir. I Ketut Suarsana, MT

19651231 199203 1 028

Lektor Kepala

Dr.Ir. I Gusti Ngr.Priambadi, MT

19651103 199203 1 002

Lektor Kepala

Ir.I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa,MT

19680124 199402 1 001

Lektor Kepala

I Wayan Widhiada,ST.,MSc.,Ph.D

19681119 199412 1 002

Lektor Kepala

I Dewa Gede Ary Subagia, ST.,MT.,Ph.D

19680601 199412 1 001

Lektor Kepala

I  Made Widiyarta,ST,M.Eng.Sc.,Ph.D

19710722 199803 1 003

Lektor

Dr. I Made Parwata,ST.,MT

19681109 199803 1 002

Lektor

Dr.Eng. Made Sucipta,ST.,MT

19741114 200012 1 001

Lektor Kepala

Dr. Wayan Nata Septiadi,ST.,MT

19840912 200801 1 006

Assisten Ahli

Ainul Ghurri,ST.,MT.,PhD

19711225 199703 1 003

Lektor


Kategori